Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

anotherwaytodie
1022 90db 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viahereyes hereyes

November 06 2018

anotherwaytodie
1655 67d1 390
Reposted fromRowena Rowena
anotherwaytodie
1666 4747 390
Reposted fromRowena Rowena
anotherwaytodie
1668 ed80 390
Reposted fromRowena Rowena
anotherwaytodie
1670 ccfd 390
Reposted fromRowena Rowena
anotherwaytodie
1674 6e77 390
Reposted fromRowena Rowena
anotherwaytodie
1676 b66f 390
Reposted fromRowena Rowena
anotherwaytodie

To jest opowieść o kobiecie, która wie, co robi.
Wie, robi i nie dożywa końca
nocy gęstej jak kamień w ustach opowieści

o tej, co marzła w deszczu muzyki zdań.
One nie mają końca, tylko noc go ma.
Tęcza na mlecznych szybach

surowego świata. Deszcz
jasnych kwiatów i kim jest ten, co lgnie
do porzuconych ciał? Teraz

minuta ciszy. Właśnie teraz
jest teraz i noc jak mleczna mgła na ustach
kobiety, która mówi ?ja?

chciałabym tańczyć dla ciebie cały świat.

— Julia Fiedorczuk "Mistrzyni pożegnań"
Reposted fromarumhc arumhc
anotherwaytodie
1698 62aa 390
Reposted fromRowena Rowena
anotherwaytodie
1705 10a0
nie jest łatwo wybaczać
Reposted fromRowena Rowena
anotherwaytodie
1717 6e17 390
Reposted fromRowena Rowena
anotherwaytodie
1719 edbd 390
Reposted fromRowena Rowena
anotherwaytodie
1751 ddf1 390
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut
anotherwaytodie
1784 58ff 390
Reposted fromyikes yikes
anotherwaytodie
1785 50b7 390
Reposted fromyikes yikes
anotherwaytodie
1786 bfa8 390
Reposted fromnonperfect nonperfect

November 01 2018

anotherwaytodie
7902 d487 390
Reposted frompsychedelix psychedelix
anotherwaytodie
7914 3ae7 390
Reposted frompsychedelix psychedelix
anotherwaytodie
7958 ea02 390
Reposted fromFlau Flau
anotherwaytodie
Nie to jest ważne, co nas w życiu spotyka, tylko co z tym, co nas spotyka, zrobimy.
Reposted fromsurykatka surykatka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl