Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

anotherwaytodie
2871 d96a 390
Reposted fromYYY YYY
anotherwaytodie
Reposted fromeglerion eglerion
anotherwaytodie
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura, Opowiadania
Reposted fromxalchemic xalchemic viahereyes hereyes
anotherwaytodie
Cabin Over the Lake
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahereyes hereyes
anotherwaytodie
4478 473e 390
Reposted fromojkomena ojkomena viahereyes hereyes
anotherwaytodie
0499 3c8e 390
Reposted fromonlyman onlyman viahereyes hereyes
anotherwaytodie
0434 678c 390
anotherwaytodie
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz

December 20 2017

anotherwaytodie
9515 dd8c 390
Reposted fromideologie ideologie via777727772 777727772
anotherwaytodie
4806 c6c7 390
Reposted from777727772 777727772
anotherwaytodie
6134 35d9 390
Reposted from777727772 777727772
anotherwaytodie
6136 5d77 390
Reposted from777727772 777727772
anotherwaytodie
6142 ff23 390
Reposted from777727772 777727772
anotherwaytodie
7438 ee3d 390
Reposted from777727772 777727772
anotherwaytodie
„Szczęście to akceptacja tego, co się ma”.
— to prawda
Reposted fromavooid avooid
anotherwaytodie
„Kiedy ktoś na okrągło Cię rani, pomyśl o nim jak o papierze ściernym. Może Cię podrapać i lekko zranić, ale w końcu Ty będziesz obrobiony i wypolerowany, a on stanie się bezużyteczny.” 
— Chris Colfler
Reposted fromavooid avooid
anotherwaytodie
Don’t you know that i
Don’t you know i want you so bad
And every night i call for you
— Jaymes Young
Reposted fromakward akward
anotherwaytodie
0494 ded9 390
Reposted fromteijakool teijakool viadivi divi
anotherwaytodie
Reposted fromFlau Flau viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl