Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

anotherwaytodie
6350 f330 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
anotherwaytodie
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viahereyes hereyes
anotherwaytodie
8233 bd77 390
Reposted from0 0 viahereyes hereyes
anotherwaytodie
4066 4b10 390
nyanbike
Reposted fromnanoknee nanoknee viapsychedelix psychedelix
anotherwaytodie
1578 504d 390
meant to be..
Reposted fromaamoga aamoga viapsychedelix psychedelix
anotherwaytodie
5711 1224 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
anotherwaytodie
5312 2490 390
anotherwaytodie
Reposted fromvolldost volldost viapsychedelix psychedelix
anotherwaytodie
3348 40a4 390
Reposted fromhrafn hrafn viadivi divi
anotherwaytodie
2441 b6a0 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viadivi divi
anotherwaytodie
6204 81ad 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
anotherwaytodie
6241 4461 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
anotherwaytodie
6242 8d4c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
anotherwaytodie
6254 e649 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
anotherwaytodie
6264 7b2e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
anotherwaytodie
6267 8a62 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
anotherwaytodie
6344 d289 390
Reposted fromdivi divi
anotherwaytodie
Starsi ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że młodzi ludzie, wchodząc w dorosłość, czują się jak w jakimś chorym filmie akcji połączonym z science fiction i wszystko jest zajebiście trudne. 
Wsparcie jest ważne.
— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
anotherwaytodie
6573 379f 390
Reposted fromdivi divi
anotherwaytodie
Dość! Jesteś absolutna, totalna, doskonała. Zawsze byłaś, przestań dręczyć swoje zmęczone serce!
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl